שאלות ותשובות

חישוב פרוטה

שאלה:
ראיתי שיש רב הסובר שצריך לחשבן בשווי הפרוטה ע"פ שכר הפועלים ובזמה"ז ע"פ השכר המומצע במשק וכך לדעתו מחיר הפרוטה הינו פי עשרה ויותר משווי הפרוטה המקובל בשוק. אשמח לשמוע דעתכם בנושא. היו ברוכים!
תשובה:
ערב טוב, אכן יש שכתבו ששיעור פרוטה אינו נמדד לפי משקל כסף אלא לפי כח הקניה. ר' סמ"ע (חו"מ סי' פח ס"ק ב) שכתב: "ולפ"ז בזמנינו דאין יכולין לקנות בפרוטה כי אם מעט מזעיר, מן הדין הוה לן למימר דאין קידושי אשה סגי בפרוטה... וצ"ע". וכן כתב ה'חלקת מחוקק' (אבה"ז סימן כז ס"ק כד), בקשר לקידושי אישה; וכן כתב הש"ך (יו"ד סי' שה ס"ק א), לכן לחומרא ראוי לחשוש לשיטות הללו. כל טוב
השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון, בתאריך ג' ניסן תשע"ח