חדש! רשימות מעודכנות של החברות המאושרות להשקעה ללא חשש. לפרטים
מכון כת"ר לכלכלה עפ"י התורה, ע"ש משה ומעטל הלר, שם לו למטרה לחבר את חיי המסחר והכלכלה המודרנים עם אוצרות הרוח שבעולמה של ההלכה היהודית.

המכון קם מתוך אמונה כי תורת ישראל, בהיותה תורת חיים, יכולה וצריכה להיות מיושמת גם בחיי היום יום הכלכליים.

במקורות ההלכה ניתן למצוא התיחסות למגוון עצום של סוגיות אקטואליות העומדות על הפרק בחיי הכלכלה. כך למשל ניתן למצוא מענה לדילמות מוסריות הנוגעות להגינות במסחר וכדו', סוגיות הלכתיות הנוגעות לריבית או לשמירת שבת בכלכלה המודרנית, דיני חוזים ועוד.
כלכלה לאור הפרשה
פרשת מצורע
התורה חסה על ממונם של ישראל
בין סוגי נגעי הצרעת עליהם נקרא בע"ה השבת נמצאת גם צרעת הבית. כמו בכל אחד מסוגי הצרעת, גם צרעת הבית יש להראות לכהן אשר קובע האם הבית טמא. אלא שבצרעת זו מצאנו דין מיוחד. התורה קובעת שיש לפנות את הבית טרם יבוא הכהן לראות אותו: "וְצִוָּה הַכֹּהֵן וּפִנּוּ אֶת הַבַּיִת בְּטֶרֶם יָבֹא הַכֹּהֵן לִרְאוֹת אֶת הַנֶּגַע וְלֹא יִטְמָא כָּל אֲשֶׁר בַּבָּיִת וְאַחַר כֵּן יָבֹא הַכֹּהֵן לִרְאוֹת אֶת הַבָּיִת:" לפינוי זה של הבית אין, לכאורה, כל צורך הלכתי. הכהן יכול לראות את הבית ולקבוע את דינו גם כאשר תכולת הבית נשארת בתוכו. לשם מה א"כ מצווה התורה לפנות את הבית? התשובה היא שציווי התורה לפנות את הבית נובע מכך שהתורה חסה על ממונם של ישראל. באמצעות פינוי הבית תנצל תכולתו מפני הטומאה. הבית הופך לטמא רק לאחר שהכהן קובע זאת. על כן אם יפנו את הבית לפני בא הכהן, תשאר תכולתו טהורה, אך אם לא יפנוהו ויבא הכהן ויראה את הנגע, יזקק הבית להסגר וכל מה שבתוכו יטמא, ומכאן שהתורה חסה על ממונם של ישראל. רש"י במסכת יומא מוסיף, שהתורה לא התכוונה לחוס כאן על כלי מתכות. שהרי אותם ניתן להטביל ולטהר מחדש, התורה גם לא התכוונה לחוס כאן על אוכלים ומשקים שהרי אדם יוכל לאוכלן בימי טומאתו, התורה חסה כאן על כלי חרס להם אין טהרה במקווה. הרי לנו שאפילו על כלי חרס שהינם זולים, פשוטים ולא חשובים חסה התורה, כל שכן שחסה על ממון חשוב. אם התורה חסה על ממונם של ישראל, ודאי שגם אנו חייבים לעשות זאת, ומכאן החובה להבטיח, במידת האפשר, ששמירת ההלכה לא תגרום נזק כלכלי מיותר. ברור שאין להסיק מכאן שמותר לעבור על איסורים בכדי למנוע נזק כספי. נהפוך הוא, על פי ההלכה אדם חייב לתת אפילו את כל ממונו על מנת שלא לעבור על איסור תורה אחד. אדם גם חייב להשקיע עד חומש מנכסיו על מנת לקיים מצוות עשה – כמבואר כל זה בשולחן ערוך אורח חיים סימן תרנ"ו. אך, לעיתים, אין מדובר באיסור ממש, אלא בחומרה מסויימת. וכאן עשוי לעיתים להכנס גם השיקול הכלכלי – הצורך "לחוס על ממונם של ישראל", במסגרת פסיקת ההלכה למעשה. בשו"ת משנה הלכות חלק יב סימן תח הביא מה שכתב בשו"ת בשמים ראש אודות אחד שפסק למשפחת עניים שלשו מצות לפסח במים שנתברר שלא היו "מים שלנו" שאסור להם לאכול את המצות, וכתב לו שם "אבל הוי זהיר לעתיד שלא להחמיר יותר מדאי על עניים ואביונים שהתורה חסה על ממונם של ישראל וביותר על נפש עמלה ותלו בי' טפלא ואינו רוצה להטיל עולו על הבריות שזכותו גדול מאד וממונו ממש כממון הקדש שאסור לאבדו עכ"ל." ולמד מכך בשו"ת משנה הלכות שם: שהמחמיר על העני הרי הוא כמוציא ממנו ממון, והרי זה ספק גזל עניים. ועל כן בדבר שמן הדין מותר ואסור רק משום חומרא – אין מורין לעניים להחמיר בו. ומוסיף עוד שם: "ובפרט לפעמים שיש לו לעני כמה ילדים וא"א לו להחיות את בניו וביתו מממונו המצומצם מאד, אפילו כדי חייו, ואם נחמיר עליו בחומרא אתי לידי קולא או שבלית ברירה יבטל מלימוד התורה וילך לבקש פרנסה שחסר לו, או שבכלל יוציאו ממנו ממון שלא כדין והו"ל בכלל גזל עניים, ואם של רבים כל שכן שהוא גזל רבים, ועכ"פ התורה חסה על ממונם של ישראל אפילו אם הם מוחלים, ולכן צריך להזהר בזה כדת מה לעשות, שלא תהא חומרא דאתי לידי קולא." בהתאם לעיקרון זה של הצורך לחוס על ממונם של ישראל, מצאנו מקרים בהם נפסק השולחן ערוך שיש להקל בדיני איסור והיתר כאשר מדובר בהפסד מרובה. אך כמובן שבעניינים אלו יש לדון בכל מקרה ומקרה בהתאם לסוג האיסור, למידת ההפסד ולמצבו הכלכלי של השואל.
המשך לקרוא
מהנעשה במכון
חדש! רשימה מעודכנת של כלל החברות
 
כ"ח אב תש"פ
עלתה לאתר רשימה מעודכנת של כלל החברות והגופים החתומים על היתר עסקא. תאריך עדכון: אב תש"פ ניתן להורידה בדף של עסקים כהלכה.
חדש!! כתר יג - אמצעי תשלום ומכשירים פיננסיים לאור ההלכה
 
כ"ט סיון תש"פ
ספר כתר כרך יג יצא לאור בימים אלו. הכרך נכתב ע"י הרב שלמה אישון ועוסק באמצעי תשלום ומכשירים פיננסיים לאור ההלכה. ניתן לרוכשו בהוצאת "ספריית בית אל" רח' בית הדפוס 6 גבעת שאול ירושלים. טל' 02-6427117, 1801-700201
היתר עסקא לחברת בי. טי. בי.
 
ח' אלול תשע"ט
חברת בי. טי. בי. העוסקת בהלוואות חברתיות חתמה לאחרונה על היתר עסקא של מכון כת"ר, המיועד להלוואות חברתיות. ע"מ למנוע איסור ריבית התחייבה החברה שאישור היתר העסקא ע"י הצדדים הוא תנאי לביצוע ההלוואה.
הכנס השנתי - תשע"ח
 
י' טבת תשע"ח
עלו לאתר קטעי הוידיאו מכנס תשע"ח.
הכנס השנתי - תשע"ז
 
כ"ה טבת תשע"ז
צילום הוידאו של הכנס השנתי תשע"ז עלה לאתר.
הכנס השנתי - תשע"ה
 
ט"ז חשון תשע"ו
קטעי הוידאו מהכנס השנתי תשע"ה עלו לאתר.
נוסף נוסח היתר עסקא מהודר
 
ד' אלול תשע"ד
נוסח היתר עסקא מהודר הועלה לאתר. לצפיה היכנסו למדור טפסים ומסמכים.
שערים יציגים
למטבעות חז"ל
שווי פרוטה:
ש"ח
על פי ההלכה, כאשר מפרישים תרומות ומעשרות יש צורך לפדות את המעשר שני. כמו כן יש צורך לפדות פירות של נטע רבעי. הפדיון נעשה על מטבע ששווה לפחות פרוטה. אם המטבע שווה כמה פרוטות ניתן לפדות עליה מעשר שני מספר פעמים – כמספר הפרוטות שהיא מכילה.
הפרוטה הוא משקל חצי שעורה כסף טהור, הגרם הוא משקל 20 שעורים, נמצא שגרם כסף שווה 40 פרוטות, ופרוטה היא אחד חלקי ארבעים גרם כסף טהור. בהתאם לכך מתפרסם השער באתר.
שווי מחצית השקל:
ש"ח
נהגו ישראל לתת לפני פורים סכום כסף לצדקה זכר ל"מחצית השקל" שהיו ישראל נותנים בחודש אדר לבית המקדש. למנהג האשכנזים נותנים "זכר למחצית השקל" לפחות שלשה חצאי מטבעות הנוהגים באותה מדינה (דהיינו במדינת ישראל – לפחות שקל וחצי), ולמנהג הספרדים נוהגים לתת סכום השווה לעשרה גרם כסף טהור.
השער המתפרסם באתר נקבע על פי מחיר עשרה גרם כסף טהור. [לדעת הרב מרדכי אליהו זצ"ל יש להוסיף למחיר זה מע"מ. השער המתפרסם באתר הינו ללא מע"מ.]
שווי חמישה סלעים:
ש"ח
מצווה לפדות בכור זכר לאמו הישראלית, אפילו אינו בכור לאביו, שנאמר: "אך פדה תפדה את בכור האדם... ופדויו מבן חודש תפדה בערכך כסף חמשת שקלים" (במדבר י"ח י"ד-ט"ז). אם נולד לאחר שאימו הפילה, או שנולד בניתוח קיסרי, או שהוא בן של כהן או בן של לוי - אינו חייב בפדיון. כסף הפדיון ניתן לכהן.
שיעור חמשה סלעים לפדיון הבן הוא כסף טהור במשקל 1920 שעורות. הגרם הוא משקל 20 שעורות, נמצא שהשיעור הוא 96 גרם. למעשה נוהגים ליתן שיעור של 100 גרם כסף, וזהו השער המתפרסם באתר. [לדעת הרב מרדכי אליהו זצ"ל יש להוסיף למחיר זה מע"מ. השער המתפרסם באתר הינו ללא מע"מ.]
המידע מעודכן לתאריך
The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel.
המידע מתעדכן פעם ביום לאחר סיום המסחר, ומוזן ע"י מערכת אוטומטית.
מכון כת"ר אינו יכול להיות אחראי למהימנות המידע. אנו עושים כל מאמץ ע"מ שהוא אכן יהיה כזה
ספרי המכון
כתר ט - בין אדם לשלטון
מסים חוקים ורשיונות. נכתב ע"י: הרב יואל דומב ור' ארי דבנר. עורכי הסדרה: הרב שלמה אישון והרב יצחק בזק. המחיר 69 ש"ח.
כתר ח - סוכן הביטוח בהלכה
נכתב ע"י: הרב יהודה פרומן. עורכי הסדרה: הרב שלמה אישון והרב יצחק בזק המחיר 69 ש"ח.
כתר ז - מוצר פגום שהזיק
ההשלכות האיסוריות והממוניות שבמכירת מוצרים הגורמים לנזק. נכתב ע"י: הרב יעקב הילדסהיים. עורכי הסדרה: הרב שלמה אישון והרב יצחק בזק. המחיר 69 ש"ח.
כתר ו - ספר השו"ת
תשובות הלכתיות בענייני כלכלה ומשפט. נכתב ע"י הרב שלמה אישון. עורכי הסדרה: הרב שלמה אישון והרב יצחק בזק. המחיר 69 ש"ח.
כתר ה - גבולות התחרות העסקית
נכתב ע"י הרב יהודה פרומן. עורכי הסדרה: הרב שלמה אישון והרב יצחק בזק המחיר 69 ש"ח.
כתר ד - אונאת ממון
קביעת שער, מחירים ואונאה - נכתב ע"י הרב ד"ר איתמר ורהפטיג. דין הונאת מחיר - יסודותיו, עקרונותיו וערכיו. נכתב ע"י הרב ד"ר בני פורת. עורכי הסדרה: הרב שלמה אישון והרב יצחק בזק. המחיר 69 ש"ח.
כתר ג - מסחר וצרכנות כהלכה
ההתייחסות ההלכתית למכירת מוצרים פגומים. נכתב ע"י הרב יעקב הילדסהיים. עורכי הסדרה: הרב שלמה אישון והרב יצחק בזק. המחיר 69 ש"ח.
כתר ב
שמירת שבת בכלכלה המודרנית - נכתב ע"י הרב שלמה אישון. עקרונות הלכתיים בהסכמי ביטוח - נכתב ע"י הרב יהודה פרומן. הבטים הלכתיים ומשפטיים של היתר עיסקא - נכתב ע"י דוד משען. היתר עיסוק - היתר עיסקא חדש - נכתב ע"י הרב אשר מאיר. עורכי הסדרה: הרב שלמה אישון והרב יצחק בזק. המחיר 69 ש"ח.
כתר א
חוזים על פי דיני התורה - נכתב ע"י הרב דוד בס. ריבית בתאגידים - נכתב ע"י הרב ישראל בן שחר והרב יאיר הס. התוקף ההלכתי של חוקי המדינה - נכתב ע"י הרב ישראל בן שחר והרב יאיר הס. עורכי הסדרה: הרב שלמה אישון והרב יצחק בזק המחיר - 69 ש"ח.
כתר י - דיני עבודה במדינת ישראל עפ"י ההלכה
דיני עבודה במדינת ישראל עפ"י ההלכה נכתב ע"י הרב אורי סדן עורכי הסדרה: הרב שלמה אישון והרב יצחק בזק. המחיר 69 ש"ח. המחיר 69 ש"ח.
כתר יא - הקצאת משאבים ציבוריים
הקצאת משאבים ציבוריים נכתב ע"י הרב ד"ר רועי זק עורכי הסדרה: הרב שלמה אישון והרב יצחק בזק המחיר 69 ש"ח.
כתר יב - דיני קניין במסחר המודרני
דיני קניין במסחר המודרני נכתב ע"י הרב יעקב הילדסהיים עורכי הסדרה: הרב שלמה אישון והרב יצחק בזק המחיר 69
כתר יג - אמצעי תשלום ומכשירים פיננסיים לאור ההלכה
אמצעי תשלום ומכשירים פיננסיים לאור ההלכה נכתב ע"י הרב שלמה אישון עורכי הסדרה: הרב שלמה אישון והרב יצחק בזק המחיר 69
שירותי המכון
מכון כת"ר מספק שירותים מגוונים ע"מ להנגיש לציבור את הנושא החשוב של כלכלה ע"פ התורה.
בין השאר המכון מספק הרצאות וימי עיון, פיקוחים הלכתיים על השקעות וכו', שירותי ייעוץ הלכתי ובוררות עסקית ע"פ ההלכה.
נשמח לעמוד לשירותכם!
מכון כת"ר -
לכלכלה ע"פ התורה (ע"ר)
טלפון: 077-3500281
פקס: 153-77-3500281
דואר אלקטרוני: mketer7@gmail.com
צור קשר