שאלות ותשובות

גדר חיה שמזיקה

שאלה:
ביני ובין שכני יש גדר חיה אותה נטע השכן בשטחו. הענפים הגדלים מפריעים לי למעבר בשביל הכניסה לבית. א. האם מותר לקצוץ את הענפים המפריעים. ב. על מי לשלם?
תשובה:
במשנה במסכת בבא בתרא (דף כז עמוד ב) נאמר: אילן שהוא נוטה לשדה חבירו - קוצץ מלא המרדע על גבי המחרישה, ובחרוב ובשקמה - כנגד המשקולת, בית השלחין - כל האילן כנגד המשקולת; אבא שאול אומר: כל אילן סרק כנגד המשקולת. ממשנה זו למדים שמי שענפי אילן חבירו מפריעים לו להליכה, למעבר וכדו', מותר לו לקצוץ את הענפים המפריעים. וכן פסקו הרמב"ם (הלכות שכנים י ח), והשולחן ערוך (חושן משפט קנה כו). מסוגיית הגמרא והפוסקים משמע שהחידוש הוא בהיתר לניזק לקצוץ את ענפי האילן המזיק אף שאינם שייכים לו, אך על בעל האילן לא מוטלת חובה לקצוץ את הענפים - משום שהוא נטע ברשות. (ע' שו"ת חלקת יעקב חו"מ י). ע"כ למעשה מותר לך לקצוץ את הענפים המפריעים למעבר. עלות הקציצה מוטלת עליך ולא על בעל הגדר החיה שנטע אותה בהיתר בשטחו.
השאלה נענתה ע"י מכון כת"ר, בתאריך י"ב שבט תשע"ד