דף הבית - כלכלה לאור הפרשה - שגשוג כלכלי והשפעה רוחנית
כלכלה לאור הפרשה

חנוכה: שגשוג כלכלי והשפעה רוחנית

הרב שלמה אישון
אין הנבואה שורה אלא חכם, גיבור ועשיר ובעל קומה (שבת צב ע"א). יכולתו של נביא למלא את תפקידו הרוחני ולהשפיע על אחרים, תלויה לא במעט במצבו החומרי. מי שתלוי כלכלית באחרים יקשה עליו מאוד להיות מוכיח בשער. מי שנתפס בחברה כאדם חלש לא יוכל להיות מנהיג רוחני של העם. כך הוא לא רק באדם הפרטי אלא גם במשפחת העמים. אומה השואפת להשפיע על העולם כולו חייבת להיות בעלת עצמאות כלכלית. תלות כלכלית באחרים גוררת בעקבותיה גם תלות רוחנית. על החשיבות העצומה שבחוסן הכלכלי ניתן ללמוד מדוד המלך אשר יצא למלחמה שלא היה בה צורך בטחוני מיידי - רק בכדי לשפר את המצב הכלכלי. (ברכות ד ע"ב) אלמלא המטרה הרוחנית היתה השאיפה לעושר שאיפה שלילית באשר היה בה משום עידוד לרכושנות וחומרנות. אולם כאשר העושר נועד על מנת לאפשר השפעה רוחנית על העולם הופך הוא לדבר בעל ערך רוחני. מביאי הביכורים לירושלים היו מוליכים לפניהם שור שקרניו מצופות זהב ועטרה של זית בראשו. (משנה ביכורים). השור מבטא את כח העבודה. קרניו של השור מצופות זהב להורות שאל העושר תביא בדרך ישרה רק העבודה, העמל והיגיעה. העטרה של זית בראשו של השור רומזת לחכמה, שהרי שמן הזית ששימש להאיר את המנורה הוא סמל החכמה. "הרוצה שיחכים ידרים - סימן לדבר מנורה בדרום". (בבא בתרא כה ע"ב). עטרה זו נועדה ללמדנו כי מגמת העבודה והעושר אינה כשלעצמה אלא שבאמצעותה ניתן להאיר את העולם כולו באור החכמה והדעת. (עין איה) בחנוכה מציינים הן את חזרת המלכות לישראל , והן את הנס שבמנורה, ללמדנו על התלות ההדדית שבין המלכות על כל מרכיביה החומריים לבין ההשפעה הרוחנית.