דף הבית - מאמרים - מדיניות כלכלית ופערי שכר
מאמרים

מדיניות כלכלית ופערי שכר

הרב שלמה אישון | י"ח סיון תשע"ד
אדם סמית, הנחשב לאבי הכלכלה המודרנית, כתב שכלכלה היא "המדע החוקר את העושר", או ביתר פירוט: "חקר הייצור, ההפצה והחליפין" של עושר. מבחינה זו אין להלכה עמדה כלכלית שהרי ההלכה לא נועדה בהכרח להביא את האדם לעושר, וכדברי הרב קוק זצ"ל: "מה אומלל הוא האיש החושב שכל אושר והצלחת האדם נמדדים רק כמידת המתכת הנוצצת שידו משגת לצבור תחת ידו". (עין איה).

בס"ד

אדם סמית, הנחשב לאבי הכלכלה המודרנית, כתב שכלכלה היא "המדע החוקר את העושר", או ביתר פירוט: "חקר הייצור, ההפצה והחליפין" של עושר. מבחינה זו אין להלכה עמדה כלכלית שהרי ההלכה לא נועדה בהכרח להביא את האדם לעושר, וכדברי הרב קוק זצ"ל: "מה אומלל הוא האיש החושב שכל אושר והצלחת האדם נמדדים רק כמידת המתכת הנוצצת שידו משגת לצבור תחת ידו". (עין איה).

אולם, אף שאין להלכה עמדה כלכלית, יש לה עמדה מוסרית ממנה נגזרת ההתנהלות הכלכלית הראויה. כשם שברפואה קובעת ההלכה עקרונות לגבי דילמות שונות הנוגעות להצלת חיים, אך אינה מתייחסת בד"כ לשיטות הטיפול השונות, כך גם בעולם הכלכלה: עקרונות המוסר נקבעים ע"י התורה, והשיטה הראויה ליישומם יכול שתהא נקבעת על ידי קובעי המדיניות.

שתי השקפות עולם כלכליות עיקריות נאבקו ביניהן במאה שנים האחרונות: הקפיטליזם והקומוניזם. הראשונה התבססה על הזכות לקנין פרטי ועל הסדרת היחסים הכלכליים באמצעות ה"יד הנעלמה" שבשוק החופשי. השניה, גרסה שיש להגיע לשיווין כלכלי וחברתי תוך ביטול של הקנין הפרטי.

על השקפתה המוסרית של ההלכה בשאלות אלו ניתן ללמוד מתוך המשנה במסכת אבות (ה י): "ארבע מדות באדם האומר שלי שלי ושלך שלך זו מדה בינונית ויש אומרים זו מדת סדום. שלי שלך ושלך שלי עם הארץ. שלי שלך ושלך שלך חסיד. שלי שלי ושלך שלי רשע". המשנה שוללת את ההשקפה הקומוניסטית שמשמעותה, בהעדר בעלות פרטית: "שלי שלך ושלך שלי". עם זאת המשנה גם אינה רואה כאידיאל את הדגשת הבעלות הפרטית כפי שבאה לידי ביטוי באמירה "שלי שלי ושלך שלך". האידיאל, לפי חז"ל, הינו הכרה בבעלות הפרטית, אך נכונותו של האדם לוותר עליה בעת הצורך - בכדי לעשות חסד עם האחר: "שלי שלך ושלך שלך".

בשאלת השוק החופשי או המפוקח, אנו מוצאים כי באופן בסיסי מתייחסות ההלכה לעולם של שוק חופשי,  ואינה מטילה פיקוח עקבי ורצוף על רמת המחירים בשוק. עם זאת, קובעת ההלכה כי על השלטון לעמוד על המשמר ולמנוע עליות קיצוניות ביוקר המחיה במוצרים אשר מוגדרים כמוצרי יסוד. לכן אוסרת ההלכה אגירת מוצרי יסוד, ריבוי מתווכים, וכן מגבילה את מתח הרווחים במוצרים אלו – מתוך מטרה למנוע התייקרות בלתי סבירה. מאידך, ההלכה אינה רואה צורך בהתערבות שלטונית בכל הנוגע לרמת המחירים של מוצרים המוגדרים כמותרות, ובלבד שתשמר ההגינות במסחר.

אחת השאלות המעסיקות כיום את החברה הישראלית היא שאלת פערי השכר במשק, וגם בנושא זה יש להלכה עמדה מוסרית: כפי שהובא לעיל, השקפת העולם הקפיטליסטית קרובה יותר לעמדתה של ההלכה מאשר זו הקומוניסטית. מכאן שפערי שכר ופערים כלכליים הינם על פי ההלכה מציאות שיש להשלים עמה. עם זאת, אנו מוצאים בהלכה שני עקרונות הנוגעים לקביעת השכר:

העיקרון האחד – הבטחת שכר מינימום לכל עובד, שכר שבאמצעותו יוכל לפרנס את משפחתו בכבוד. תופעה של משפחה בה שני בני הזוג עובדים ובכל זאת היא נמצאת מתחת לקו העוני – הינה תופעה שאין להשלים עמה על פי ההלכה.

העיקרון השני נוגע לשכר בכירים בחברות ציבוריות. היות שעל פי ההלכה נחשבים מנהלים אלו כשליחי בעלי המניות, על כן שכרם צריך להיקבע תוך ראיית טובתם של בעלי המניות. לכן למשל, למשל, אם דירקטוריון של חברה מחליט על שכר גבוה לבכירי החברה, כאשר מצבה הכלכלי של החברה לא מאפשר זאת, או כאשר מתברר שרמתם המקצועית של הבכירים לא הצדיקה שכר כזה, יש מקום עפ"י ההלכה לבטל את החלטתם.

בשאלות אלו ושאלות נוספות הנוגעות לעקרונות המדיניות הכלכלית על פי ההלכה, עסק הכנס השנתי  של מכון כת"ר שהתקיים לאחרונה במשכנות שאננים בירושלים.