שאלות ותשובות

מעשר מקצבת בט"ל

שאלה:
אישה שנפגעה בפיגוע ונפסקה לה קצבה חודשים מביטוח לאומי כנפגעת פיולות איבה עם אחוזי נכות, האם צריכה לתת מעשר מהקצבה? תודה רבה לרבנים!!
תשובה:
שלום רב, א. ברמה העקרונית, הפרשת מעשר כספים תלויה במצב הכלכלי של האדם ובאופי הכסף הניתן לו. ב. לפיכך, אם הקצבה במלואה חיונית לצרכי מחייתה, כגון אם היא לא עובדת בגלל הפגיעה ואין לה אמצעי מחיה אחרים, או שהם לא מספיקים למחייתה, אין מקום להפרשת מעשר כספים, אלא להפרשת צדקה לפי יכולותיה, כלומר הפרשה בשיעור כזה שלא יפגע בצרכי מחייתה, כאמור. ג. יתר על כן, גם אם לאשה (יהי רצון שהקב"ה ישלח לה רפואה שלמה במהרה) יש כדי מחייתה, ואם היא תפריש מע"כ מהקצבה לא יהיה חסר לה עצמה כסף לצרכי חייה הרגילים, עדיין תהיה פטורה היא מהפרשת מע"כ מהקצבה, כמבואר כעת: 1) על-פי ההלכה, יהודי המזיק לחבירו צריך לפצות אותו. הניזק פטור מהפרשת מעשר כספים מתשלומים אלו [התשלומים מתחלקים לחמישה מיני תשלומים: נזק, צער, ריפוי שבת ובושת. נזק (ירידת כושר העבודה של הניזק), ריפוי (תשלומים על הטיפולים הרפואיים והמסתעף) ושבת (ימי עבודה שהניזק לא יכול היה לעבוד בהם) בוודאי פטורים ממע"כ, כי הם רק באים להשיב לניזק משהו מהנזק. בושת (תמחור הבושה שנגרמה לניזק) וצער (תמחור הכאב הפיזי שנגרם לניזק) זה לכאורה גם תמחור של נזק (רק לא מכומת במישרין מלכתחילה) ולכן גם זה פטור.] 2) גם כאשר גוי פוגע ח"ו ביהודי, גם כאן יש עליו חובת תשלומים, וגם כאן יהיה הניזק פטור ממעשר כספים. 3) מכיוון שהתשלומים שמקבלים נפגעי פעולות איבה מהמוסד לביטוח לאומי נקבעים לפי גובה הנזק (בערך) ניתן היה לטעון כי תשלומים אלו פטורים אף הם ממעשר כספים, בשל היותם תשלומים על נזק, ולא רווח. 4) אולם, באמת אין הדבר דומה לתשלומי נזיקין, שכן לא המזיק משלם כאן, אלא המוסד לביטוח לאומי, ללא כל זיקה למזיק. אפילו אם יימצא המזיק, לא תהיה למוסד לביטוח לאומי כל תביעה עליו, והוא לא ייתבע להחזיר למוסד לביטוח לאומי את הכסף שהמב"ל שילם לניזק. 5) לפיכך, אין כאן פריעת חוב אלא מתנה (אמנם, אין כסף זה "שייך" למב"ל, אלא מדובר בכסף שנגבה כמס על-פי הוראות החוק מכל האזרחים, אבל מצד היחס בין מקבלי התשלומים לבין המב"ל אין מדובר בפריעת חוב, או בחוזה ביטוח מסחרי, אלא במתנה). אמנם, גובה המתנה נקבע (בערך) לפי גובה הנזק, אבל זו עדיין מתנה. [ אכן, אם הכסף היה מחושב לפי התשלום לטיפולים רפואיים והמסתעף, זה היה כמו מתנה למטרה ספציפית, שממנה אכן מקובל לנהוג כמ"ד שלא מפרישים ממנה מע"כ. אולם, אין זו דרך הפעולה של המב"ל בעניינים אלו] 6) ממילא, לכאורה יש להפריש מעשר כספים, כמו בכל מתנה. 7) אולם, בשאלה הנוכחית מדובר על פעולת איבה. ממילא, התשלום שמשלם המב"ל הוא חלק ממלחמתו של עם ישראל באויבי ישראל, כאשר נפגעי פעולות האיבה דומים בזה לחיילים, והתשלומים הם חלק מתפקידו הביטחוני של השלטון, שנטל על עצמו לפצות את נפגעי פעולות האיבה, ולכן אין מדובר במתנה. ד. בשל כך, אין חיוב להפריש מעשר כספים בכל מקרה מהתשלומים שמקבלת האשה מהמוסד לביטוח לאומי. בברכה
השאלה נענתה ע"י הרב רועי זק, הרב שלמה אישון, בתאריך כ"ה אלול תש"פ