דף הבית - שאלות ותשובות - צדקה ומעשר כספים - מעשר כספים למכון כתר
שאלות ותשובות

מעשר כספים למכון כתר

שאלה:
האם ניתן לתרום ל"מכון כתר" מכספי מעשר כספים או שמעשר כספים צריך ללכת דווקא לצורך מזון לעניים?
תשובה:
שלום רב, כתב הט"ז יורה דעה סימן רמט ס"ק א: "כתב בדרישה בשם תשו' מהר"ר מנחם שמותר ליתן מן המעשר להיות בעל ברית או להכניס חתן לחופה או לקנות ספרים ללמוד בהם ולהשאילן לאחרים ללמוד בהם אם לא היה יכולת בידו ולא היה עושה המצוה" קנית ספרים נחשבת למצוה כתיבתם לא כל שכן? ומה עם מצות לימוד תורה? והפרשת רבים מאיסורי שבת וריבית אינה מצוה? ואמנם נחלקו בזה ראשונים, וכתב המהר"ם מרוטנברג שמעשר הוא דווקא לעניים (ויעויין בחת"ס) אולם, מכיוון שמעשר כספים הוא מנהג (יעויין בחת"ס הנ"ל) ובדורותינו נהגו להשתמש במעשר כספים לכל צרכי מצווה, אדעתא דהכי קיבל עליו האדם את המנהג. לסיכום: ניתן לתרום למכון כתר מכספי מעשר כספים.
השאלה נענתה ע"י הרב רועי הכהן זק, הרב אורי סדן, בתאריך י' טבת תשע"ו