שאלות ותשובות

עבודה עברית

שאלה:
שלום לרבנים! התווכחתי עם קרוב משפחה לגבי האידיאל שבעבודה עברית (בהקשר של בניית בית וכו'), גם בהקשר של פרנסת יהודי על פני ערבי וגם מהסיכון הביטחוני המסויים שקיים בהעסקת ערבים. אשמח לשמוע את דעת הרבנים בנושא. כמו כן התרשמתי שעבודה עברית יקרה באופן משמעותי מאוד ביחס לעבודה ערבית, איזה גובה הפסד אדם צריך לספוג כדי להעדיף עבודה עברית? תודה רבה!
תשובה:
שלום רב, נאמר בתורה (ויקרא פרק כה יד): "וְכִי תִמְכְּרוּ מִמְכָּר לַעֲמִיתֶךָ אוֹ קָנֹה מִיַּד עֲמִיתֶךָ אַל תּוֹנוּ אִישׁ אֶת אָחִיו" מביא שם רש"י את דרשת חז"ל: "מנין כשאתה מוכר, מכור לישראל חברך, תלמוד לומר וכי תמכרו ממכר לעמיתך מכור, ומנין שאם באת לקנות קנה מישראל חברך, תלמוד לומר או קנה מיד עמיתך:" הרמב"ם והשולחן ערוך לא הביאו זאת להלכה, אולם בשו"ת הרמ"א (סימן י) פסק כך להלכה, והדגיש שאין לומר שדין זה הוא רק כאשר המחירים זהים, אלא גם כאשר הגוי מוזיל, אם הדבר אפשרי, יש לקנות מיהודי. נשאלת השאלה עד איזו שיעור הוזלה שהוזיל העכו"ם יש עדיין לקנות דוקא מישראל. בענין זה כתב בשו"ת מנחת יצחק שם: "עדיין יש לעיין כמה השיעור ההפסד בזה, שיפטור עי"ז מלקנות מישראל, ואם נאמר דרק בשיעור הפסד מרובה נפטר בזה, אז היינו באים להמבואר בפוסקים, לענין השיעור הפסד מרובה, הנאמר בפוסקים לענין או"ה, דיש סוברים לחלק בין עני לעשיר, ויש סוברים דאזלינן בתר שתות מהקרן... אכן מצאתי בס' דרכי תשובה (יו"ד סי' קנ"ט סק"ז), שהביא מס' מרבה תורה (סק"ח), שכתב, די"ל דדוקא כשהריבית שיקח מהעכו"ם, הוא פחות משוה פרוטה, אז יקדים הישראל, אבל אם הריבית שיקח מהעכו"ם, הוא כשיעור שוה פרוטה, העכו"ם קודם וסיים בצ"ע עיי"ש, ולפי דברינו גם נדון דידן דינו כמו בריבית, ולמעשה צ"ע כמו בשם כנ"ל." מכאן שאם ההפרש יותר משישית מהקרן (דהיינו 20% שהוא שתות מלבר) - אין חובה להעדיף עבודה עברית. אם ההפרש הוא פחות משוה פרוטה - יש חובה להעדיף עבודה עברית. אם ההפרש הוא בין שני השיעורים הללו - קיים ספק. כמובן שאין להעסיק מי שהעסקתו כרוכה בסיכון בטחוני, וכן יש להעדיף העסקת ישראל כאשר הוא מצוי במצב כלכלי קשה.
השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון, בתאריך י"ג אלול תש"פ