שאלות ותשובות

קניה מכונס נכסים

שאלה:
האם מותר לרכוש דירה שהוצאה למכירה ע"י כונס נכסים?
תשובה:
שלום רב, אכן יש שאסרו לרכוש דירה מכונס נכסים מחשש שעיקל את הנכס שלא כדין, משום שעשה זאת עפ"י פסק בית משפט שחייב בניגוד להלכה, או שכלל בחוב גם ריבית האסורה על פי ההלכה. כמו"כ חששו לכך שבשעה שעיקל את הנכס לא דאג למכור אותו במכיר המקסימאלי האפשרי ובכך גרם לחייב הפסד שלא כדין. לדעתם, יש לדמות קניה מכונס הנכסים לקניה מן הגזלן האסורה על פי ההלכה, "שכל העושה דברים אלו וכיוצא בהן מחזק ידי עוברי עבירה ועובר על +ויקרא י"ט י"ד+ ולפני עור לא תתן מכשול" (לשון הרמב"ם הלכות גזלה ואבדה פרק ה הלכה א, שו"ע חו"מ שסט א). וכן פסק הרב ברוך שרגא בבי"ד לממונות ירושלים (פסקי דין - ירושלים דיני ממונות ובירורי יהדות ו פס"ד בעמוד יט) והביא שכן הורה הגרי"ש אלישיב זצ"ל שאסור לקנות מהמכירות של הוצאה לפועל. אולם בשו"ת חבל נחלתו (חלק ד סימן מט) הביא כמה טעמים להתיר: א. חלק מפעולות הגביה של ההוצאה לפועל הם על דיני תורה: כאשר אדם זוכה בדין תורה והחייב לא משלם הוא יכול, על פי חוק הבוררות לפנות להוצאה לפועל כדי לממש את פסק הדין, במצב כזה ברור שאין כל בעיה של גזל. ב. גם אם מדובר בפסק של בית משפט, יתכן שהמדובר היה באופן שהתובע ניסה בתחילה לתבוע בדין תורה אלא שהנתבע סירב ואז קיבל היתר לפנות לבית משפט. במצב כזה יש מהפוסקים הסבורים שהוא רשאי לגבות את כל מה שזכה בו בבית המשפט – גם אם זה אינו על פי דין תורה, וא"כ גם במצב כזה אין בעיה של גזל. ג. גם אם ההוצאה לפועל גובים ריבית אסורה הרי הקרן מותרת בגביה וא"כ אף אם נדמה זאת לגזלן, הרי הוא כגזלן שרק חלק מרכושו גזול – שמותר ליהנות ממנו כפי שנפסק בשו"ע חו"מ שסט ג). ד. לעיתים ניתן לראות את הריבית כקנס שאין בו איסור. (ע' ספר כת"ר כרך ו סימן לא שהארכנו בזה), וכמו"כ לעיתים מדובר בחברה בע"מ שלחלק מהפוסקים אין בה איסור ריבית. (בעניין זה ע' ספר כת"ר כרך א עמ' 231 ואילך). לכך ניתן להוסיף שבפועל רוב הדירות הנמכרות מכינוס נכסים הם של זוגות המתגרשים או של מי שלא עמדו בתשלומי המשכנתא שלקחו מהבנק. במקרה הראשון ברור שאין כל בעיה של גזל שהרי מדובר במימוש הסכם הגירושין שבין הצדדים, ויש להניח גם שהנכס לא נמכר במחיר נמוך משום שהאינטרס של שני הצדדים הוא למקסם את המחיר. גם במקרה השני יש לומר שכל הלוקח משכנתא מהבנק מקבל על עצמו את תנאי הבנק על פיהם במקרה של פיגור בתשלום יפנה לבית משפט ולהוצאה לפועל, וממילא אין כאן גזל משום שהסכים לכך וכן הוא המנהג. (עפ"י שולחן ערוך חושן משפט הלכות גביית מלוה סימן קג סעיף ז ובסמ"ע שם ס"ק יא). אם מדובר במכירה מכינוס נכסים של חברה שפשטה את הרגל – גם אז אין בעיה של גזל לדעת הגרי"מ פינשטיין הסבור שעל דיני פשיטת הרגל אנו אומרים דינא דמלכותא דינא. (שו"ת אגרות-משה (חו"מ ח"ב סב). מהאמור עולה שברור הגדול של המקרים אין כל בעיה של גזל מקניה מכונס נכסים. קיים גם פיקוח של בית המשפט על המחיר בו נמכר הנכס כך שהטענה כאילו גורמים הפסד שלא לצורך לחייב אינה בהכרח מדוייקת. למעשה ניתן בד"כ לברר אצל כונס הנכסים בגין מה נמכר הנכס ואז כמובן ניתן לדעת האם יש בעיה הלכתית בקניה, וכך הנכון לעשות לכתחילה. אם לא ניתן לבדוק – ניתן לענ"ד לסמוך על הצדדים להיתר שהבאנו לעיל ולרכוש גם בלא בדיקה. כל טוב
השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון, בתאריך י"ט אדר ב תשע"ו