דף הבית - כלכלה לאור הפרשה - וירא את ישראל שוכן לשבטיו
כלכלה לאור הפרשה

פרשת בלק: וירא את ישראל שוכן לשבטיו

הרב שלמה אישון
במשנה במסכת בבא בתרא נאמר: "לא יפתח אדם לחצר השותפין פתח כנגד פתח וחלון כנגד חלון... אבל פותח הוא לרה"ר פתח כנגד פתח וחלון כנגד חלון...". בגמרא שם מבואר שהמקור לדין זה הוא בפרשתנו: "דאמר קרא: 'וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שוכן לשבטיו', מה ראה? ראה שאין פתחי אהליהם מכוונין זה לזה, אמר: ראוין הללו שתשרה עליהם שכינה. דין זה מתבאר בשולחן ערוך הרב הכותב: "אסור לפתוח פתח כנגד פתח וחלון כנגד חלון שלא יראה אחד מעשיו של חבירו ואפילו שניהם מתרצים יש אוסרים, שאין זו מדת צניעות שיראה זה תשמישיו של זה כל היום.... ואפילו רשות הרבים מפסקת ביניהם אסורים לפתוח חלון כנגד חלון אם החלונות גבוהות שאין בני רשות הרבים יכולין לראות בהן דרך הילוכם וקרקעות בתיהם הן גבוהות מקרקע רשות הרבים שהם יכולים לראות בהם. אבל אם בני רשות הרבים יכולים לראות בהן דרך הילוכם אין לחוש אפילו בחלון נגד חלון שהרי סוף סוף צריך להיות צנוע בתשמישיו מפני בני רשות הרבים העוברים שם כל היום ואין צריך לומר בפתח כנגד פתח שהם נמוכים יותר." כידוע, בזמננו בד"כ אין מקפידים על הלכה זו. בטעם הדבר יש שכתבו שאיסור פתח כנגד פתח הוא לגבי פתח של דירה אבל לא לגבי פתח של מרפסת. ובנוגע לפתחי הדירות בחדר המדרגות הרי מכיון שבד"כ יש פרוזדור לפני הפתח אין זה בכלל פתח כנגד פתח. יש שהסבירו שבזמן הזה מקילים בדבר מחמת מנהג המדינה שכמוהו כמחילה ציבורית, ומשום שיש אפשרות להשמר מהיזק ראיה ע"י וילונות וכדו'. מציאות זו שונה מהמציאות בעבר בה הבתים לא היו מוארים והיה צורך להשאיר חלונות פתוחים.