דף הבית - היתר עיסקא במסלול אישי - מידע לחברות
היתר עיסקא במסלול אישי
מידע לחברות

לשם רישום חברה באתר המכון יש להוריד את טופס רישום חברה להיתר עיסקא למלא אותו ולהחתים עליו את מורשי החתימה של החברה עם אישור עו"ד.

עלות רישום חברה: 500 ₪. יש לציין במקום המתאים בטופס את הכתובת למשלוח החשבונית.

את הטופס החתום יש לשלוח לפקס: 153-77-3500281 או לסרוק ולשלוח לדוא"ל: mketer7@gmail.com.